Logo
Uwagi gwarancyjne

Instrukcja obsługi i użytkowania rolet foliowych

Rozwijając rolety, przytrzymujemy belkę dolną mocnym chwytem, aby nie wysunęła się z ręki i z całą siłą nie uderzyła w belkę górną. Po odczepieniu z uchwytów dolnych kontrolujemy nawijanie foli na rolkę, aby nawijała się równo w osi szerokości rolety.
OKRES GWARANCJI OBEJMUJE 12 MIESIĘCY OD DATY ZAKUPU

Towar robiony na zamówienie i wykorzystywany do ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
Gwarancja na Rolety Foliowe Elwo Tychy

WARUNKI GWARANCJI
I. ELWO zwana dalej Gwarantem, gwarantuje dobrą jakość oraz sprawne działanie nowego produktu zgodnie ze standardami przewidzianymi dla danego rodzaju produktów, z zastrzeżeniem użytkowania zgodnego z przeznaczeniem, w normalnych warunkach.
II. Podczas fizycznego odbioru produktu w siedzibie Gwaranta lub w dniu dostarczenia produktu za pośrednictwem firmy spedycyjnej Kupujący zobowiązany jest sprawdzić jakość, wymiary oraz kompletność dostarczonego produktu zgodnie z zamówieniem, pod rygorem utraty prawa kwestionowania jakości i kompletności dostawy. Gwarant udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży. Towar robiony na zamówienie i wykorzystywany do ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi .
III. Podstawę reklamacji stanowią łącznie: Dowód sprzedaży wystawiony przez Gwaranta – uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu przez Kupującego kopii faktury lub paragonu, z których daty wystawienia wynika, że towar jest objęty gwarancją. Montaż zgodny z instrukcją montażu, instrukcji montażu producenta ELWO.
IV. W przypadku prawidłowego złożenia przez Kupującego reklamacji, Gwarant zobowiązuje się do: Rozpatrzenia zasadności reklamacji w ustawowym terminie14 dni Usunięcia wad – jeżeli zgłoszenie reklamacji jest zasadne. Wymiany towaru na wolny od wad, w przypadku braku możliwości ich usunięcia. W przypadku wymiany wadliwego produktu czy wadliwych elementów na nowe Kupujący jest zobowiązany do wydania reklamowanej rzeczy Gwarantowi, celem przeprowadzenia oględzin.
V. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane przez Gwaranta w możliwie najkrótszym terminie, przy czym bezpłatną naprawę lub wymianę reklamowanego produktu poprzedza ekspertyza dokonanego uszkodzenia, na podstawie której Gwarant podejmuje decyzję o zasadności reklamacji. Odpowiedzialnością Gwaranta nie są objęte koszty demontażu wadliwego produktu oraz koszty transportu produktu do firmy ELWO, jak również koszty ponownego transportu i montażu produktu, które obciążają w całości Kupującego.
VI. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności w przypadku: Zastosowania przez Kupującego lub osoby trzecie przeróbek nie dokonanych , lub nie dozwolonych przez firmę ELWO. Uszkodzeń folii i farby nie zgłoszonych w dniu odbioru produktu. Uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwego lub niedbałego użytkowania lub przechowywania, nadmiernego przeciążenia, eksploatacji w niewłaściwych warunkach bądź niewłaściwej instalacji elektrycznej. Zdarzeń losowych zaistniałych po wydaniu produktu, w szczególności na skutek wpływów atmosferycznych, wyładowań elektrycznych. Zastosowanie nieoryginalnych materiałów lub akcesoriów. Niezastosowania się do zaleceń określonych w instrukcji montażu ELWO, wadliwe użytkowanie niezgodne z instrukcją. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia oryginalnych elementów, części i akcesoriów spowodowanych ich normalną eksploatacją.
VII. W przypadku odrzucenia zasadności reklamacji w wyniku przeprowadzonych przez Gwaranta oględzin, koszty oględzin oraz zwrotu towaru ponosi Kupujący. Od decyzji o negatywnym rozpatrzeniu reklamacji Kupującemu przysługuje odwołanie do Gwaranta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Termin wniesienia odwołania, o którym mowa w punkcie 7.1., wynosi 7 dni od dnia poinformowania Kupującego przez Gwaranta o wyniku oględzin. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku dokonania naprawy, przeróbki lub wymiany uszkodzonych produktów lub ich części we własnym zakresie lub przez inne osoby lub firmy niż Gwarant lub polecone przez Gwaranta.
VIII. Strony mogą ustalić, że czynności wskazanych w punkcie 8 dokona Kupujący we własnym zakresie, nie tracąc uprawnień gwarancyjnych. Uzgodnienia powinny być dokonywane na piśmie pod rygorem nieważności.
IX. Gwarancja nie zostaje udzielona Kupującym, którzy nie zapłacili za towar lub zapłacili po upływie wskazanego na fakturze terminu płatności.
X. Kupujący może podnosić wobec Sprzedawcy roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady, jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek: montaż został wykonany przez autoryzowanych przedstawicieli sprzedającego; wady zostały niezwłocznie zgłoszone sprzedającemu w formie pisemnej; produkt był zainstalowany i użytkowany zgodnie z instrukcją producenta; w produkcie nie zostały dokonane żadne zmiany lub naprawy przez osoby nieautoryzowane.
XI. Powyższe postanowienia określają całokształt odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu wad przedmiotu umowy. Dalsze roszczenia Kupującego, w szczególności roszczenia z tytułu ustawowej rękojmi oraz roszczenia z tytułu szkód pośrednich, w tym także utraconych korzyści Kupującego, są wyłączone.
XII. Pozostałe uprawnienia Kupującego wynikają z obligatoryjnie obowiązujących przepisów, w szczególności odnośnie sprzedaży konsumenckiej, mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 27.07.2002 r. ( Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późniejszymi zmianami).

Gwarancja na Żaluzje i Rolety Elwo Tychy

WARUNKI GWARANCJI
XIII. ELWO zwana dalej Gwarantem, gwarantuje dobrą jakość oraz sprawne działanie nowego produktu zgodnie ze standardami przewidzianymi dla danego rodzaju produktów, z zastrzeżeniem użytkowania zgodnego z przeznaczeniem, w normalnych warunkach.
XIV. Podczas fizycznego odbioru produktu w siedzibie Gwaranta lub w dniu dostarczenia produktu za pośrednictwem firmy spedycyjnej Kupujący zobowiązany jest sprawdzić jakość, wymiary oraz kompletność dostarczonego produktu zgodnie z zamówieniem, pod rygorem utraty prawa kwestionowania jakości i kompletności dostawy.
XV. Gwarant udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży. Podstawę reklamacji stanowią łącznie: Dowód sprzedaży wystawiony przez Gwaranta – uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu przez Kupującego kopii faktury lub paragonu, z których daty wystawienia wynika, że towar jest objęty gwarancją. Montaż zgodny z instrukcją montażu, instrukcji montażu producenta ELWO
XVI. W przypadku prawidłowego złożenia przez Kupującego reklamacji, Gwarant zobowiązuje się do: Rozpatrzenia zasadności reklamacji w ustawowym terminie. Usunięcia wad – jeżeli zgłoszenie reklamacji jest zasadne. Wymiany towaru na wolny od wad, w przypadku braku możliwości ich usunięcia. W przypadku wymiany wadliwego produktu czy wadliwych elementów na nowe Kupujący jest zobowiązany do wydania reklamowanej rzeczy Gwarantowi, celem przeprowadzenia oględzin.
XVII. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane przez Gwaranta w możliwie najkrótszym terminie, przy czym bezpłatną naprawę lub wymianę reklamowanego produktu poprzedza ekspertyza dokonanego uszkodzenia, na podstawie której Gwarant podejmuje decyzję o zasadności reklamacji. Odpowiedzialnością Gwaranta nie są objęte koszty demontażu wadliwego produktu oraz koszty transportu produktu do firmy ELWO , jak również koszty ponownego transportu i montażu produktu, które obciążają w całości Kupującego.
XVIII. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności w przypadku: Zastosowania przez Kupującego lub osoby trzecie przeróbek nie dokonanych , lub nie dozwolonych przez firmę ELWO Uszkodzeń folii i farby nie zgłoszonych w dniu odbioru produktu. Uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwego lub niedbałego użytkowania lub przechowywania, nadmiernego przeciążenia, eksploatacji w niewłaściwych warunkach bądź niewłaściwej instalacji elektrycznej. Zdarzeń losowych zaistniałych po wydaniu produktu, w szczególności na skutek wpływów atmosferycznych, zakłóceń elektromagnetycznych, wyładowań elektrycznych i przepięć w sieci zasilającej. Zastosowanie nieoryginalnych materiałów lub akcesoriów. Niezastosowania się do zaleceń określonych w cenniku oraz instrukcji montażu ELWO ., wadliwe użytkowanie niezgodne z instrukcją. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia oryginalnych elementów, części i akcesoriów spowodowanych ich normalną eksploatacją.
XIX. W przypadku odrzucenia zasadności reklamacji w wyniku przeprowadzonych przez Gwaranta oględzin, koszty oględzin oraz zwrotu towaru ponosi Kupujący. Od decyzji o negatywnym rozpatrzeniu reklamacji Kupującemu przysługuje odwołanie do Gwaranta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Termin wniesienia odwołania, o którym mowa w punkcie 7.1., wynosi 7 dni od dnia poinformowania Kupującego przez Gwaranta o wyniku oględzin. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku dokonania naprawy, przeróbki lub wymiany uszkodzonych produktów lub ich części we własnym zakresie lub przez inne osoby lub firmy niż Gwarant lub polecone przez Gwaranta.
XX. Strony mogą ustalić, że czynności wskazanych w punkcie 8 dokona Kupujący we własnym zakresie, nie tracąc uprawnień gwarancyjnych. Uzgodnienia powinny być dokonywane na piśmie pod rygorem nieważności.
XXI. Gwarancja nie zostaje udzielona Kupującym, którzy nie zapłacili za towar lub zapłacili po upływie wskazanego na fakturze terminu płatności.
XXII. Kupujący może podnosić wobec Sprzedawcy roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady, jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek: montaż został wykonany przez autoryzowanych przedstawicieli sprzedającego; wady zostały niezwłocznie zgłoszone sprzedającemu w formie pisemnej; produkt był zainstalowany i użytkowany zgodnie z instrukcją producenta; w produkcie nie zostały dokonane żadne zmiany lub naprawy przez osoby nieautoryzowane.
XXIII. Powyższe postanowienia określają całokształt odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu wad przedmiotu umowy. Dalsze roszczenia Kupującego, w szczególności roszczenia z tytułu ustawowej rękojmi oraz roszczenia z tytułu szkód pośrednich, w tym także utraconych korzyści Kupującego, są wyłączone.
XXIV. Pozostałe uprawnienia Kupującego wynikają z obligatoryjnie obowiązujących przepisów, w szczególności odnośnie sprzedaży konsumenckiej, mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 27.07.2002 r. ( Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późniejszymi zmianami).