Regulamin

Nasze zamówienia realizowane są obszarze Unii Europejskiej.
Zamówienia można składać 24 godziny na dobę za pośrednictwem internetu. Otrzymają Państwo e-mail z instrukcją potwierdzenia zamówienia,
które trafi do realizacji.
Wystawiamy faktury VAT. W tym celu należy zaznaczyć opcję przy zamówieniowym i podać dane o wystawieniu faktury VAT oraz NIP. Ceny naszych towarów uwzględniają podatek VAT. Ceną ostateczną jest cena produktu w chwili złożenia przez Państwa zamówienia.
Po złożeniu zamówienia generowany jest numer zamówienia, który identyfikuje Państwa zamówienie. Numer zamówienia należy podać przy dokonywaniu
płatności za towar lub w kontaktach z Działem Obsługi Klienta.
Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili otrzymania potwierdzenia zamówienia przez kupującego.
Zmian w zamówieniu można dokonać tylko do momentu przystąpienia do realizacji zamówienia. Przez moment realizacji zamówienia rozumie się przekazanie go do działu produkcji i rozpoczęcie procesu technologicznego wykonania danego zlecenia. Do tego też momentu można
zrezygnować z realizacji opłaconego zamówienia.
Nasze produkty produkowane są na indywidualne zlecenie naszych klientów, dlatego nie ma możliwości anulowania lub zmiany zamówienia po rozpoczęciu procesu produkcyjnego.
Zmian można dokonać wyłącznie drogą mailową kontakt@elworpl.pl.
Wszelkich informacji udziela dział obsługi klienta pod nr tel. 32 7488264

Płatności, gwarancja, zwroty i reklamacje:

Towary dostępne w sklepie objęte są 24 miesięczną gwarancją.( Rolety materiałowe, żaluzje poziome, pionowe, plisy, rolety dzień noc, moskitiery, markizy, rolety zewnętrzne) Podstawą gwarancji jest oryginał dokumentu sprzedaży, który jest podstawą do takiego roszczenia.

OKRES GWARANCJI ROLET FOLIOWYCH I ANMATO OBEJMUJE 12 MIESIĘCY od daty zakupu.

Towar robiony na zamówienie i wykorzystywany do ochrony
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności ze złożonym zamówieniem
kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
Preferowany jest przed złożeniem reklamacji kontakt telefoniczny 32 7488264 lub kontakt@elworol.pl z działem obsługi klienta . Udzielmy niezbędnych wskazówek.
W razie reklamacji jakiegokolwiek produktu kupionego w firmie ELWO należy się skontaktować z salonem sprzedaży w celu umówienia montażysty na wizję lokalną ( na terenie miasta Tychy) Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie
wypracowujemy sposób rozwiązania zaistniałego problemu.
Reklamację składamy pisemnie: opis wady lub niezgodności, imię i nazwisko, adres oraz nr zamówienia. Taki opis dołączamy do przesyłki. Reklamowany towar pakujemy tak, aby nie został uszkodzony podczas przesyłki i jego wartość nie została obniżona poprzez uszkodzenia transportowe.
Na rozpatrzenie reklamacji sprzedający ma czas do 14 dni.
Nie jest to jednak czas obowiązkowy i reklamacje są rozpatrywane
zazwyczaj wcześniej, w miarę możliwości.
Odesłanie reklamowanego towaru następuje na koszt odsyłającego. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji równowartość kosztu zwrotu jest przekazany kupującemu na jego rachunek bankowy.
Gwarancja w odniesieniu do towarów konsumpcyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie
kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002/141/1176), nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Sprzedający dostarczy zamówiony towar według specyfikacji zamówienia zgodnie z technologią wykonania danego typu produktu. Wykonane produkty są bez wad i fabrycznie nowe.

Postanowienia:

1. Firma ELWO wykonuje produkty pod specjalne zamówienie każdego klienta, uwzględniając m.in. rodzaj rolety, jej wymiar, kolor tkaniny itp. Nie ma możliwości ich zwrotu do sklepu ELWO bo np. nie ma możliwości odsprzedaży takich rolet innemu klientowi, zgodnie z ustawą z dnia 02.03.2000 r. o ochronie praw konsumentów przy sprzedaży na odległość (Dz.U. Nr 22, poz 271: Art. 10, pkt 3 ust.4) ” Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą” oraz wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy w sytuacjach, gdy zakupiony towar jest nieprefabrykowany i został wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta). Wyjątek ten dotyczy wyłącznie produktów, które zostały wykonane na podstawie indywidualnego wyboru i decyzji konsumenta. Są to towary wyraźnie spersonalizowane, tak jak np. rolety czy żaluzje i inne
produkty z naszego sklepu wykonane na miarę .
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
3. Wszystkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne i chronione. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”, w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie zostaną ujawnione innym osobom i innym podmiotom.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się stosowne przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Polityka prywatności www.elworol.pl

Obowiązek informacyjny wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

1. Administrator danych oraz cele i podstawy prawne: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.P.H. Elwo Anna Panyło we wskazanym poniżej zakresie. P.P.H. ELWO ANNA PANYŁO przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu: umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną; rozwiązywania problemów technicznych związanych w wykonywaną usługą; obsługi reklamacji w przypadku, gdy Pani/Pan złoży taką reklamację; obsługi zgłoszeń, które do nas Pani/Pan kieruje (np. przez formularz kontaktowy); kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług; prowadzenie wobec Pani/Pana działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług; kontaktowanie się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Pani/Pana zgodą – przez e-mail oraz telefon; zapewnienie obsługi usług płatniczych; zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Pani/Panu drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu; obsługa Pani/Pana próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy; organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których może Pani/Pan wziąć udział; windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; prowadzenie analiz statystycznych; przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
2. Odbiorcy danych: odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby uprawnione na podstawie przepisów prawa.
3. Kontakt: Inspektorem Ochrony Danych w P.P.H. ELWO Jest: Anna Panyło Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@elworol.pl
4. Okres przechowywania: Pani/Pana dane osobowe przechowywane są: w przypadku przetwarzania danych niezbędnego do wypełnienia prze nas obowiązku prawnego – przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikający z właściwych przepisów prawa podatkowego; w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu – przez okres do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; w przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego – maksymalnie przez okres 5 lat lub krócej w razie cofnięcia przez Panią/Pana zgody (przy braku innej podstawy prawnej przetwarzania) bądź zgłoszenia sprzeciwu (zaprzestaniemy przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu). Ponadto, przez 10 lat będziemy przechowywać dowód udzielonej zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych
z nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych.
5. Pouczenie o prawach: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo do cofnięcia każdej zgody w dowolnym momencie; w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku skorzystania z tego prawa,
zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
6. Prawo do skargi: Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Prawo do sprzeciwu: W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam
niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
8. Wycofanie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych: W każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wycofania swoich zgód poprzez wysłanie wiadomości email, a jeżeli byłoby to dla Pani/Pana trudne, także w formie zwykłego listu na poniższe adresy: w przypadku wiadomości e-mail: kontakt@elworol.pl w przypadku zwykłego listu: ul.Żwakowska 2-6 , 43-100 Tychy
POLITYKA PLIKÓW COOKIE
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych,
co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
– utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
– sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
– stałe (persistent cookies) – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies
lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika
Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.